Bước 1: điền xong thông tin trên trang web này.
Bước 2: nhấn Ctrl + P trong phần mềm Chrome trên máy tính để lưu thành PDF (Save as PDF, A4, Headers and Footers: Không chọn).
Bước 3: in PDF ra giấy A4 2 mặt, chuẩn bị hồ sơ.
Bước 4: nộp bản nháp lên Công an Phường, nhờ xem giúp để bổ sung thiếu sót.
Bước 4: chép HK01, HK02 ra giấy và nộp hồ sơ hoàn thiện

Lưu ý khi làm sổ tạm trú

- Mỗi người chuẩn bị:

+ 1 CMND/CCCD photo + bản gốc đối chiếu.

+ 1 tờ khai HK01-Bản khai nhân khẩu

- Chủ sổ tạm trú chuẩn bị:

+ 1 tờ khai HK02 (Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu) có tên chủ sổ tạm trú và những người cùng địa chỉ thường trú (có chữ ký chủ nhà).

+ 1 hợp đồng thuê nhà (có chữ ký chủ nhà, thời hạn hợp đồng > 24 tháng).

+ 1 sổ hồng nhà/sổ hộ khẩu của chủ nhà có sao y.

Không cần: hình thẻ, sổ hộ khẩu ở quê, giấy tạm vắng

 

Quý khách cần khai HK01 (Bản khai nhân khẩu), HK02 (Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu) trùng khớp với thông tin trên CMND. Nếu không khớp, Quý khách cần gửi kèm bản photo Sổ hộ khẩu để đối chiếu.

Dấu * : bắt buộc nhập.

Họ Tên, Xã, Huyện, Tỉnh...: vui lòng viết hoa chữ cái đầu

Quý khách hãy điền thông tin từ trên xuống, sau đó nhấn nút Lấy thông tin gợi ý.


Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì)

Tính từ tháng và năm đủ 14 tuổi, quý khách khai LIÊN TỤC THỜI GIAN

Chỗ ở: khai ít nhất 4 cấp: Cấp Thôn/ấp, Cấp Xã, Cấp Huyện, Cấp Tỉnh.

Trong phần Chỗ ở, chỉ khai địa chỉ và tên tòa nhà nếu có, không khai nơi làm việc, công việc, nghề nghiệp...

Quý khách điền xong thông tin phía trên, sau đó nhấn nút LẤY THÔNG TIN GỢI Ý phía dưới

Thời kỳ 1

Thời gian:

Chỗ ở:

Công việc, nơi làm việc:

Thời kỳ 2

Thời gian:

Chỗ ở:

Công việc, nơi làm việc:

Thời kỳ 3

Thời gian:

Chỗ ở:

Công việc, nơi làm việc:

Thời kỳ 4

Thời gian:

Chỗ ở:

Công việc, nơi làm việc:

Thời kỳ 5

Thời gian:

Chỗ ở:

Công việc, nơi làm việc:

Nếu làm sổ tạm trú mới, chỗ ở ghi trong các thời kỳ phía trên phải khác với {{getDiaChiChoO()}}

Nếu gia hạn sổ tạm trú cũ, chỗ ở ghi thời kỳ cuối phía trên là {{getDiaChiChoO()}}

Thời kỳ Hiện nay


Kết quả tóm tắt về bản thân, từ đủ 14 tuổiGhi đầy đủ thông tin Bố, Mẹ. Nếu đã chết, quý khách ghi Chết (hoặc ghi Mất) vào ô Nghề nghiệp, để trống ô Địa chỉ

Thông tin Bố


Thông tin Mẹ

Thông tin Người thân 1 (Vợ, Chồng, Con, Anh chị em ruột)

Thông tin Người thân 2 (Vợ, Chồng, Con, Anh chị em ruột)

Thông tin Người thân 3 (Vợ, Chồng, Con, Anh chị em ruột)

Thông tin Người thân 4 (Vợ, Chồng, Con, Anh chị em ruột)

IN RA 4 TRANG PHÍA DƯỚI ĐỂ KIỂM TRA VÀ CHÉP VÀO GIẤY. LỆNH IN: CTRL + P (Chrome trên Windows), Share button trên Safari iPhone

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu HK01 ban hành

theo TT số 36/2014/TT-BCA

ngày 09/9/2014

 

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên(1): {{idHoTen.toUpperCase()}}

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): {{idHoTenKhac}}

3. Ngày, tháng, năm sinh: {{idNgaySinh}}/{{idThangSinh}}/{{idNamSinh}}           4. Giới tính: {{idGioiTinh}}

5. Nơi sinh: {{idXaSinh}}, {{idHuyenSinh}}, {{idTinhSinh}}

6. Nguyên quán: {{idXaNguyenQuan}}, {{idHuyenNguyenQuan}}, {{idTinhNguyenQuan}}

7. Dân tộc: {{idDanToc}}          8. Tôn giáo: {{idTonGiao}}           9. Quốc tịch: {{idQuocTich}}

10. CMND số: {{idCMND}}      11. Hộ chiếu số: {{idHoChieu}}

12. Nơi thường trú: {{idSoNhaThuongTru}}, {{idThonApThuongTru}}, {{idXaThuongTru}}, {{idHuyenThuongTru}}, {{idTinhThuongTru}}

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: {{getDiaChiChoO()}}

14. Trình độ học vấn (2): {{idHocVan}}.           15. Trình độ chuyên môn(3): {{idChuyenMon}}

16. Biết tiếng dân tộc: {{idTiengDanToc}}           17. Trình độ ngoại ngữ: {{idNgoaiNgu}}

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc: {{idNgheNghiep}}

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chỗ ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp,

nơi làm việc

{{idThangSinh+"/"+(parseInt(idNamSinh)+14)+'-'}}{{thangThoiKy1}}/{{namThoiKy1}}

{{choOThoiKy1}}

{{congViecThoiKy1}}

{{addMonth(thangThoiKy1,namThoiKy1)+'-'}}{{thangThoiKy2}}/{{namThoiKy2}}

{{choOThoiKy2}}

{{congViecThoiKy2}}

{{addMonth(thangThoiKy2,namThoiKy2)+'-'}}{{thangThoiKy3}}/{{namThoiKy3}}

{{choOThoiKy3}}

{{congViecThoiKy3}}

{{addMonth(thangThoiKy3,namThoiKy3)+'-'}}{{thangThoiKy4}}/{{namThoiKy4}}

{{choOThoiKy4}}

{{congViecThoiKy4}}

{{addMonth(thangThoiKy4,namThoiKy4)+'-'}}{{thangThoiKy5}}/{{namThoiKy5}}

{{choOThoiKy5}}

{{congViecThoiKy5}}

{{getMMDDDD()+" đến nay"}}

{{getDiaChiChoO()}}

{{idNgheNghiep}}

 

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án): {{idTienAn}}

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ chỗ ở

hiện nay

1

{{idHoTenBo}}

{{idNgayThangNamSinhBo}}

{{idGioiTinhBo}}

{{idQuanHeBo}}

{{idNgheNghiepBo}}

{{idDiaChiBo}}

2

{{idHoTenMe}}

{{idNgayThangNamSinhMe}}

{{idGioiTinhMe}}

{{idQuanHeMe}}

{{idNgheNghiepMe}}

{{idDiaChiMe}}

3

{{idHoTenNguoiThan1}}

{{idNgayThangNamSinhNguoiThan1}}

{{idGioiTinhNguoiThan1}}

{{idQuanHeNguoiThan1}}

{{idNgheNghiepNguoiThan1}}

{{idDiaChiNguoiThan1}}

4

{{idHoTenNguoiThan2}}

{{idNgayThangNamSinhNguoiThan2}}

{{idGioiTinhNguoiThan2}}

{{idQuanHeNguoiThan2}}

{{idNgheNghiepNguoiThan2}}

{{idDiaChiNguoiThan2}}

5

{{idHoTenNguoiThan3}}

{{idNgayThangNamSinhNguoiThan3}}

{{idGioiTinhNguoiThan3}}

{{idQuanHeNguoiThan3}}

{{idNgheNghiepNguoiThan3}}

{{idDiaChiNguoiThan3}}

6

{{idHoTenNguoiThan4}}

{{idNgayThangNamSinhNguoiThan4}}

{{idGioiTinhNguoiThan4}}

{{idQuanHeNguoiThan4}}

{{idNgheNghiepNguoiThan4}}

{{idDiaChiNguoiThan4}}

             
             

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình./.

 

Thủ Đức, ngày………...tháng {{new Date().getMonth()+1}} năm {{getYear()}}

NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

{{idHoTen.toUpperCase()}}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ học vấn cao nhất(Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);

(3) Ghi rõ chuyên ngành được đào tạo hoặc hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ.

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu HK02 ban hành

theo TT số 36/2014/TT-BCA

ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: {{getCongAnPhuong()}}

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): {{idHoTen.toUpperCase()}}           2. Giới tính: {{idGioiTinh}}

3. CMND số: {{idCMND}}           4. Hộ chiếu số: {{idHoChieu}}

5. Nơi thường trú: {{idSoNhaThuongTru}}, {{idThonApThuongTru}}, {{idXaThuongTru}}, {{idHuyenThuongTru}}, {{idTinhThuongTru}}

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: {{getDiaChiChoO()}}. Số điện thoại liên hệ: {{idSoDienThoai}}

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1): {{idHoTen.toUpperCase()}}           2. Giới tính: {{idGioiTinh}}

3. Ngày, tháng, năm sinh: {{idNgaySinh}}/{{idThangSinh}}/{{idNamSinh}}           4. Dân tộc: {{idDanToc}}           5. Quốc tịch: {{idQuocTich}}

6. CMND số: {{idCMND}}           7. Hộ chiếu số: {{idHoChieu}}

8. Nơi sinh: {{idXaSinh}}, {{idHuyenSinh}}, {{idTinhSinh}}

9. Nguyên quán: {{idXaNguyenQuan}}, {{idHuyenNguyenQuan}}, {{idTinhNguyenQuan}}

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: {{idNgheNghiep}}

11. Nơi thường trú: {{idSoNhaThuongTru}}, {{idThonApThuongTru}}, {{idXaThuongTru}}, {{idHuyenThuongTru}}, {{idTinhThuongTru}}

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: {{getDiaChiChoO()}}. Số điện thoại liên hệ: {{idSoDienThoai}}

13. Họ và tên chủ hộ: {{idChuNha}}           14. Quan hệ với chủ hộ: {{idQuanHeChuNha}}

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2): {{idNoiDungThayDoi}}

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân

tộc

Quốc

tịch

CMND số hoặc Hộ chiếu số

Quan hệ với người có thay đổi

 

{{idHoTenBo}} {{idNgayThangNamSinhBo}} {{idGioiTinhBo}} {{idNoiSinhBo}} {{idNgheNghiepBo}} {{idDanTocBo}} {{idQuocTichBo}} {{idCMNDBo}} {{idQuanHeBo}}

 

{{idHoTenMe}} {{idNgayThangNamSinhMe}} {{idGioiTinhMe}} {{idNoiSinhMe}} {{idNgheNghiepMe}} {{idDanTocMe}} {{idQuocTichMe}} {{idCMNDMe}} {{idQuanHeMe}}

 

{{idHoTenNguoiThan1}} {{idNgayThangNamSinhNguoiThan1}} {{idGioiTinhNguoiThan1}} {{idNoiSinhNguoiThan1}} {{idNgheNghiepNguoiThan1}} {{idDanTocNguoiThan1}} {{idQuocTichNguoiThan1}} {{idCMNDNguoiThan1}} {{idQuanHeNguoiThan1}}

 

{{idHoTenNguoiThan2}} {{idNgayThangNamSinhNguoiThan2}} {{idGioiTinhNguoiThan2}} {{idNoiSinhNguoiThan2}} {{idNgheNghiepNguoiThan2}} {{idDanTocNguoiThan2}} {{idQuocTichNguoiThan2}} {{idCMNDNguoiThan2}} {{idQuanHeNguoiThan2}}

 

{{idHoTenNguoiThan3}} {{idNgayThangNamSinhNguoiThan3}} {{idGioiTinhNguoiThan3}} {{idNoiSinhNguoiThan3}} {{idNgheNghiepNguoiThan3}} {{idDanTocNguoiThan3}} {{idQuocTichNguoiThan3}} {{idCMNDNguoiThan3}} {{idQuanHeNguoiThan3}}

 

{{idHoTenNguoiThan4}} {{idNgayThangNamSinhNguoiThan4}} {{idGioiTinhNguoiThan4}} {{idNoiSinhNguoiThan4}} {{idNgheNghiepNguoiThan4}} {{idDanTocNguoiThan4}} {{idQuocTichNguoiThan4}} {{idCMNDNguoiThan4}} {{idQuanHeNguoiThan4}}

 

 

{{idHuyenHienNay}}, ngày....tháng {{new Date().getMonth() + 1}} năm {{getYear()}}

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

Đồng ý cho {{idNoiDungThayDoi}}

 

 

{{idChuNha.toUpperCase()}}

{{idHuyenHienNay}}, ngày....tháng {{new Date().getMonth() + 1}} năm {{getYear()}}

NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

{{idHoTen.toUpperCase()}}

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN(4)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..............., ngày ......tháng......năm ......

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG {{idCongAnPhuong.toUpperCase()}}.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

 

KẾT QUẢ

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

1. HỌ VÀ TÊN (VIẾT HOA): {{idHoTen.toUpperCase()}}

2. Họ và tên gọi khác (nếu có)::

3. Ngày, tháng, năm sinh: {{idNgaySinh}}/{{idThangSinh}}/{{idNamSinh}}

4. Giới tính: {{idGioiTinh}}

5. Nơi sinh: {{idXaSinh}}, {{idHuyenSinh}}, {{idTinhSinh}}

6. Nguyên quán: {{idXaNguyenQuan}}, {{idHuyenNguyenQuan}}, {{idTinhNguyenQuan}}

7. Dân tộc: {{idDanToc}}

8. Tôn giáo: {{idTonGiao}}

9. Quốc tịch: {{idQuocTich}}

10. CMND số: {{idCMND}}

11. Hộ chiếu số:

12. Nơi thường trú: {{idSoNhaThuongTru}}, {{idThonApThuongTru}}, {{idXaThuongTru}}, {{idHuyenThuongTru}}, {{idTinhThuongTru}}

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: {{getDiaChiChoO()}}

14. Trình độ học vấn: {{idHocVan}}

15. Trình độ chuyên môn: {{idChuyenMon}}

16. Biết tiếng dân tộc: {{idTiengDanToc}}

17. Trình độ ngoại ngữ: {{idNgoaiNgu}}

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc: {{idNgheNghiep}}

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo bản án số, ngày, tháng, năm của Tòa án): {{idTienAn}}

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột):

TT-Họ và tên-Ngày, tháng, năm sinh-Giới tính-Quan hệ-Nghề nghiệp-Địa chỉ chỗ ở hiện nay

1-{{idHoTenBo}} - {{idNgayThangNamSinhBo}} - {{idGioiTinhBo}} - {{idQuanHeBo}} - {{idNgheNghiepBo}} - {{idDiaChiBo}}

2-{{idHoTenMe}} - {{idNgayThangNamSinhMe}} - {{idGioiTinhMe}} - {{idQuanHeMe}} - {{idNgheNghiepMe}} - {{idDiaChiMe}}


Những người cùng thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Những người khác Nơi thường trú, mỗi người khai 1 PHIẾU BÁO THAY ĐỔI NHÂN KHẨU HỘ KHẨU. Những người cùng Nơi thường trú, trong PHIẾU BÁO THAY ĐỔI NHÂN KHẨU HỘ KHẨU, người thứ 2 khai thông tin như sau:

TT-Họ và tên-Ngày, tháng, năm sinh-Giới tính-Nơi sinh-Nghề nghiệp-Dân tộc-Quốc tịch-CMND số (hoặc Hộ chiếu số)-Quan hệ với người có thay đổi

1-{{idHoTen.toUpperCase()}}-{{idNgaySinh}}/{{idThangSinh}}/{{idNamSinh}}-{{idGioiTinh}}-{{idTinhSinh}}-{{idNgheNghiep}}-{{idDanToc}}-{{idQuocTich}}-{{idCMND}}-Bạn


PHIẾU BÁO THAY ĐỔI NHÂN KHẨU HỘ KHẨU

Kính gửi: {{getCongAnPhuong()}}

I. Thông tin về người viết phiếu báo:

1. HỌ VÀ TÊN (VIẾT HOA): {{idHoTen.toUpperCase()}}

2. Giới tính: {{idGioiTinh}}

3. CMND số: {{idCMND}}

4. Hộ chiếu số: {{idHoChieu}}

5. Nơi thường trú: {{idSoNhaThuongTru}}, {{idThonApThuongTru}}, {{idXaThuongTru}}, {{idHuyenThuongTru}}, {{idTinhThuongTru}}

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: {{getDiaChiChoO()}}

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu:

1. HỌ VÀ TÊN (VIẾT HOA): {{idHoTen.toUpperCase()}}

2. Giới tính: {{idGioiTinh}}

3. Ngày, tháng, năm sinh: {{idNgaySinh}}/{{idThangSinh}}/{{idNamSinh}}

4. Dân tộc: {{idDanToc}}

5. Quốc tịch: {{idQuocTich}}

6. CMND số: {{idCMND}}

7. Hộ chiếu số: {{idHoChieu}}

8. Nơi sinh: {{idXaSinh}}, {{idHuyenSinh}}, {{idTinhSinh}}

9. Nguyên quán: {{idXaNguyenQuan}}, {{idHuyenNguyenQuan}}, {{idTinhNguyenQuan}}

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: {{idNgheNghiep}}

11. Nơi thường trú: {{idSoNhaThuongTru}}, {{idThonApThuongTru}}, {{idXaThuongTru}}, {{idHuyenThuongTru}}, {{idTinhThuongTru}}

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: {{getDiaChiChoO()}}

13. Họ và tên chủ hộ: {{idChuNha}}

14. Quan hệ với chủ hộ: {{idQuanHeChuNha}}

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: {{idNoiDungThayDoi}}

16. Những người cùng thay đổi: